Vyjadrenie Metlife Amslico k môjmu blogu

Autor: Peter Cmorej | 13.3.2014 o 11:46 | (upravené 13.3.2014 o 12:10) Karma článku: 10,10 | Prečítané:  6265x

v mene nášho klienta, spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s., vítame poskytnutý priestor vyjadriť sa k Vášmu pripravovanému blogu. Keďže sa vo Vašom blogu opätovne snažíte porovnávať podľa nás neporovnateľné produkty a opomínate primárny účel poistného produktu nášho klienta „Kamarát Snoopy" (t.j. poistenie), čo aj sám pripúšťate, Váš pripravovaný blog opäť nemôžeme považovať za objektívny a Váš prístup za korektný.

Poisťovňa Metlife Amslico využila možnosť a takto reagovala na môj blog:

Napriek tomu si v reakcii na Váš pripravovaný blog dovolíme tlmočiť stanovisko nášho klienta aspoň k niektorým základným aspektom Vami plánovaného blogu:

Charakter produktu Variabilné životné poistenie pre deti Kamarát Snoopy

Vami navrhovaný text je založený na značne zjednodušenom a skreslenom porovnávaní poistného produktu ponúkaného našou spoločnosťou so sporiacimi produktmi vo forme podielových fondov aj keď sa jedná o dva odlišné produkty, čo do účelu i cieľovej skupiny. Na viacerých miestach to aj sám pripúšťate. Opodstatnenosť tohto porovnania odvodzujete z toho, že podľa Vášho názoru bola v reklamnej kampani na náš produkt akcentovaná jeho sporiaca funkcia, a preto môže byť ignorovaný jeho poistný účel a bez ďalšieho môže byť porovnaný s Vami vybranými podielovými fondmi.

V prvom rade musíme zareagovať, že už z názvu samotného produktu „Variabilné životné poistenie..." je zrejmé, že primárnym účelom nášho produktu je poistenie. Rovnako aj v samotnej kampani je náš produkt prezentovaný ako „najlepšie detské poistenie od MetLife Amslico". Podľa nášho názoru je teda celkom zrejmé, že náš produkt je primárne poistením, ktoré poskytuje klientom nimi vybrané krytie. Keďže náš produkt má aj sporiaci element, ktorý z neho však nerobí sporiaci produkt rovnakého typu ako podielové fondy, ktoré v blogu uvádzate, bolo len prirodzené, že sme našich klientov v súvislosti s plánovaným znížením garantovateľnej úrokovej miery informovali o možnosti využiť zvýšené garantované zhodnotenie, kým to bolo možné.

Ďalej by sme chceli podotknúť, že náš produkt bol špeciálne zostavený tak, aby okrem štandardných poistných udalostí krytých životným poistením a sporiacej zložky, našim klientom ponúkol aj možnosť pripoistiť svoje deti proti širokému spektru ďalších rizík v rámci novo vytvorených balíčkov, prispôsobených na mieru detskému segmentu s bezkonkurenčne nastavenými benefitmi ako sú napr. pripoistenia trvalej invalidity následkom úrazu s dvojnásobným krytím v čase kedy dieťa nie je pod dohľadom rodiča (škola, školské prázdniny), detských kritických chorôb, poúrazovej hospitalizácie vrátane desaťnásobného krytia v prípade poúrazovej hospitalizácie v zahraničí, poistenia sirotského dôchodku alebo pripoistenia v prospech detí (t.j. oslobodenie od povinnosti platenia poistného v prípade smrti/invalidity poistníka), ktorého dojednanie je pre poskytnutie komplexnejšej ochrany vyslovene odporúčané a klientmi vyhľadávané. Možnosť zabezpečiť svoje deti komplexným produktom klienti štandardne vítajú a vo veľkej miere využívajú a sme radi, že im to môžeme v rámci tohto produktu ponúknuť.

Okrem toho naše poistenie zahŕňa aj ďalšie benefity a bonusy ako napr. bezplatné poskytovanie asistenčných služieb (vrátane služieb ako telefonické konzultácie zdravotného stavu, opatrovanie dieťaťa, doprava do/z nemocnice), bonusy k bežnému poistnému od určitej sumy plateného poistného, zľavy na poistnom v prípade poistenia viacerých detí alebo zvyšovanie poistnej sumy bez navýšenia poistného v prípade poistenia pre prípad zlomenín a popálenín. Predpokladáme, že všetky vyššie uvedené vlastnosti nášho produktu zahŕňate pod pojem „kvalita poistnej ochrany", a preto sa im vo svojom blogu nevenujete.

Porovnávanie poistenia a podielových fondov

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, poistenie Kamarát Snoopy je komplexný produkt, ktorého (primárnu) poistnú a sporiacu zložku nemožno oddeliť. Tieto zložky v rámci tohto produktu samostatne ani neponúkame, keďže jeho cieľom je práve poskytnutie komplexného riešenia pre poistné zabezpečenie detí našich klientov. Objektívne porovnanie kvalít tohto produktu, vrátane jeho rozsahu a s ním spojených poplatkov by malo zahŕňať porovnanie tohto produktu s inými porovnateľnými produktmi životného poistenia (a poplatkami, ktoré sa na ne vzťahujú). Porovnanie len sporiacej časti tohto poistenia so sporiacimi produktmi vo forme podielových fondov vytrhnuté z kontextu iných vlastností nášho produktu považujeme z Vašej strany za zavádzajúce a nekorektné.

Poznámka, Peter Cmorej: v blogu porovnávam poplatky normálnych podielových fondov s poplatkami vo fondoch, ktoré ponúka Kamarát Snoopy. Neporovnával som sporenie, porovnával som poplatky fondov, ktoré sú si zložením podobné.

Taktiež považujeme za zavádzajúce, keď vo svojom blogu porovnávate sporenie v Garantovanom fonde (resp. Garantovanom fonde 2013) a poplatky s ním spojené so sporením v podielových fondoch, ktoré podľa našich informácií žiadnu garanciu neponúkajú. S prihliadnutím na neustále meniacu situáciu na finančných trhoch je garantovaný nárast hodnoty podielových jednotiek veľmi dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa veľkého počtu klientov o výbere konkrétneho produktu, najmä tých, ktorí majú konzervatívnejší prístup k investičnému riziku (a nehovoriac o tých, ktorí považujú kombináciu poistenia a sporiacej zložky za praktickú). Aj z tohto dôvodu podľa nášho názoru garantované a negarantované produkty nemožno stotožňovať a porovnávať ich Vami prezentovaným spôsobom.

Poznámka, Peter Cmorej: ohľadom garantovaných investícií si prečítajte toto.

Budeme sa opakovať, ale naozaj v tomto ohľade považujeme Váš blog za neobjektívny a Vaše nabádanie na ukončenie uzavretých zmlúv na základe Vami prezentovaných informácií minimálne za nezodpovedné.

Prezentácia poplatkov

Vo Vašom blogu ďalej poukazujete na údajne neprehľadný charakter poplatkov spojených s hodnoteným produktom. Máme za to, že tieto poplatky sú uvedené prehľadne v poistných podmienkach, pričom informácia o výške poplatkov je povinnou informáciou, ktorá je klientom poskytovaná finančnými sprostredkovateľmi pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Čo sa týka Vami uvádzanej pokuty pri zrušení poistenia, ako iste viete, jedná sa o odkupný poplatok, ktorý je štandardne uplatňovaný pri produktoch životného poistenia a slúži predovšetkým na pokrytie počiatočných nákladov súvisiacich s uzatvorením poistnej zmluvy a jej správy. Dôrazne sa ohradzujeme proti Vášmu tvrdeniu, ktoré tento poplatok bez akejkoľvek opory a opodstatnenia hodnotí ako neprijateľnú zmluvnú podmienku.

Rovnako si myslíme, že objektívnosti Vášho blogu nepridáva ani porovnávanie poplatkovej štruktúry Garantovaného fondu (resp. Garantovaného fondu 2013) a poplatkov spojených s poplatkami Vami vybraných podielových fondov bez toho, aby ste na rovnakom mieste upozornili aj na ďalšie poplatky, ktoré sú s investovaním do týchto a obdobných podielových fondov štandardne spojené ako napr. vstupné a výstupné poplatky.

Na tomto mieste si ešte dovolíme poukázať, že Vami spomínaný poplatok 2,1% nezasahuje garantované zhodnotenie podielových jednotiek, keďže stanovovaná operačná cena podielových jednotiek musí v zmysle poistných podmienok vždy reflektovať garantovaný nárast jej hodnoty bez ohľadu na uplatňovaný poplatok za správu programu (viď článok 3 Pravidiel pre Garantovaný fond 2013, Fond s vyhlasovaným výnosom, Investičné programy „PMF" a Programy životného cyklu v spojitosti definíciou poplatku za správu programov).

Poznámka, Peter Cmorej: kto si to chce porovnať sám, nech sa páči.

Zdravotné benefity

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, okrem štandardných poistných udalostí krytých životným poistením a možnosti zabezpečiť v rámci tohto produktu krytie širokej škály ďalších rizík, poistený získava zadarmo prístup k asistenčným službám súvisiacim s možným zhoršením zdravotného stavu poisteného/dieťaťa, ktoré okrem iného zahŕňajú možnosť telefonickej konzultácie zdravotného stavu poisteného/dieťaťa s lekárom a rôznych druhov zdravotnej a domácej asistencie (napr. zabezpečenie domácej návštevy lekára, príležitostné zabezpečenie opatery dieťaťa v prípade choroby rodiča). Detaily asistenčných služieb sú uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie asistenčných služieb „AS", ktoré tvoria súčasť poistnej zmluvy a ktoré zrejme máte k dispozícii.

V prípade záujmu klienta je v rámci produktu Kamarát Snoopy možné dojednať aj ďalšie pripoistenia súvisiace s rizikom zhoršenia zdravotného stavu poistených, ktoré v prípade poistnej udalosti poskytnú nadštandardné krytie, vrátane poistenia detských kritických chorôb, poistenia lekárskej konzultácie, poistenie hospitalizácie, chirurgického zákroku a/alebo rekonvalescencie z dôvodu úrazu a/alebo choroby a pod.

Záver

Bez ohľadu na uvedené si náš klient cenní akýkoľvek konštruktívny feedback v snahe poskytnúť svojím klientom stále lepšie a lepšie služby.

Napriek tomu sa nemôžeme ubrániť dojmu, že voči produktom nášho klienta začínate byť osobitne zaujatý a Vaša spätná väzba sa už nesnaží byť objektívna (najmä neustálym porovnávaním produktov odlišného typu), ale skĺza niekedy až do emotívnej roviny a nekorektnej mediálnej prezentácie Vašich poradenských schopností. Táto rovina Vašich blogov podľa nášho názoru zatieňuje dobrý úmysel, ktorý, veríme, Vašim blogom sledujete, pričom je len prirodzené, že v prípadoch kedy sa Vaše útoky dotýkajú dobrého mena nášho klienta, klient sa ho snaží a bude dostupnými prostriedkami chrániť. To, že sa Vám pri písaní Vášho blogu zrejme niekedy darí prekročiť všeobecne akceptovateľné medze, a nie je to len náš názor, dokumentuje aj osud Vášho posledného väčšieho blogu o našom klientovi na blog.sme.sk.

Samozrejme budeme radi, ak tak ako ste sľúbili, uverejníte našu reakciu v plnom znení.

Poznámka, Peter Cmorej: o čom hovoria, si môžete prečítať tu a tu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?